Лозови насаждения

Представяне на нашитеЛозови насаждения

Нашите лозя са сертифицирани, а посадъчния материал е от най-добрите пипиниери в Европа. Насажденията са в землището на гр. Лясковец. Релефът е хълмисто равнинен с надморска височина 150–200 m.

43°06′00''гр. Лясковец

Почви

Силно изложени черноземи, слабо еродирани, леко глинести и тъмносиви и сиви горски почви, тежко песъчливо-глинести.

Климат

Районът се характеризира със естествен въздушен дренаж, поради което са рядко явление късните пролетни застудявания и фатални зимни студове. Общата температурна сума за периода със средни дневни температури над 10 ºС (април-октомври ) е около 3700- 3820 ºC. Средно-дневната температура на най-топлия месец е 20,3 до 23,8 ºC.

38° 28' 37.53``North Lucia Vineyard

The Neo Lucia Vineyard stands alone and apart as the southernmost vineyard in the region, and it is a new modern vineyard
Soil

Sandy loam and clay loam

Climate

Cool nights with some fog and warm to hot afternoons

Varietals

Grenache, Syrah, Viognier, Roussanne

21.6 °C
Средна температура на най-топлия месец
610 mm
Средната годишна сума на валежите
12 °C
Средна годишна температура